Zápis č. 6/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 26.1.2012 na OŠK

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Babjar , Ing. Andrejko, Pavúková, Černiga, Ing. Belovežčík, Soóš, Bujdoš

Program a jeho prejednanie:

1./ Otvorenie

Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti otvorenia I. členskej výstavy stropkovského fotoklubu pod názvom „Retro 1975 – 2011“. Výstavu otvorili Mgr. Kleban – prednosta MsÚ a Mgr. Spišák – ved. OŠK. V rámci otvorenia výstavy bolo predstavené logo klubu a zakladajúci členovia prevzali zakladacie listiny stropkovského fotoklubu.

2./ AMFO 2012

Mgr. Kubička informoval, že okresné kolo AMFO 2012 bude mať uzávierku prijímania fotografii 2.4.2012. Termín otvorenia výstavy predpokladáme na 12.-13.4.2012. Upresnenie termínov sa uskutoční emailom, resp. oznamom v miestnej tlači.

3./ Výstavné panely

p. Ivanko informoval členov klubu, že zo strany členov mestského zastupiteľstva boli uvoľnené finančné prostriedky a bolo zakúpených 20 ks výstavných panelov 70x100 cm.

4./ www. stránka SFK

Ing. Belovežčík odpovedal na otázky spojené so stránkou fotoklubu a Ing. Hričan mu poďakoval za iniciatívu a operatívnosť pri jej prevádzkovaní.

5./ Výstavy

Ing. Hričan informoval o výsledkoch internetového hlasovania a hlasovania odbornej poroty na internetovej súťaži „Ekológia v objektíve“.

Internetové hlasovanie:

1./ Ing. Belovežčík

3./ Šeršeň

4./ Ivanko

Hlasovanie odbornej poroty:

3./ Cecília Blanárová

Oceneným blahoželáme a želáme im veľa chuti a elánu do ďalšej práce. Ďalej zablahoželal aj Ing. Belovežčíkovi za čestné uznanie v súťaži vyhlásenej spoločnosťou FOTOLAB – fotograf 2011 za foto „Lesk dolára“ v kategórii Krajina a architektúra.

6./ Nástenka fotoklubu 

p. Bujdoš informoval, že na nástenke prezentujúcej činnosť krúžkov a klubov pri OŠK vytvorí priestor pre nástenku SFK.

Na nástenke bude:

- zakladacia listina

- história fotoklubu

- sprievodné fotografie

7./ Výstavy

3.2.2012 – výstava fotoklubu Krosno v Bardejovských kúpeľoch  

4.2.2012 – výstava foto telesne postihnutých v prešovskom divadle

10.2.2012 – autorská výstava Ing. Hričana v kultúrnom stredisku pohraničia Krosno

20.2.2012 – uzávierka medzinárodnej súťaže „Strom“ v Ružomberku

8./ Termín ďalšieho stretnutia

Najbližšie stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 23.2.2012.

V Stropkove 1.2.2012

                                                                                             Zapísal: Ing. Anton Hričan