Zápis č. 7/2012 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 22.2.2012 na OŠK

Zápis č. 7/2012

zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 22.2.2012 na OŠK
 

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Babjar , Ing. Andrejko, Pavúková, Ing. Belovežčík, Soóš, Bujdoš, Mgr. Kubička, Hutňan, Kanalošová

Program a jeho prejednanie:

1./ Otvorenie

V rámci otvorenia stretnutia bola predstavená nástenka fotoklubu, ktorá bola nainštalovaná 22.2.2012 v priestoroch vchodu do divadelnej sály OŠK. Okrem loga, stručnej histórie SFK, prehľadu o výstavách, budú na nástenke prezentované aj aktuálne fotografie zo súčasnosti.

2./ Výstavy v Poľsku 

Informácie o autorských výstavách v Krosne – Ing. Hričan a Šeršeň v Krempnej podali Bujdoš a Ing. Hričan. Zástupcovia oboch inštitúcií v Poľsku prejavili záujem na výmenu fotografických výstav.                                      

3./ AMFO 2012

Mgr. Kubička informoval o špecifikách propozícii na okresnú výstavu AMFO 2012.Maximálny počet fotografii 8 čb,8 far.od jedného autora.

Uzavierka prijímania fotografii 30.03.2012

Vyhodnotenie súťaže a rozborový seminár 13.04.2012

4./ Hodnotenie fotografii

Svoje fotografie predstavili:

Babjar – otvorenie výstavy v Krosne

Ing. Andrejko – foto na AMFO 2012      

Hutňan – voľné foto a foto na AMFO 2012        

O fotografiách sa potom diskutovalo vo forme pripomienok na úpravu pred ich tlačou.

 

5./ Preukaz SFK 

Bc. Manduľa predstavil návrh klubového preukazu, ktorý bol schválený ako preukaz s fotografiou.

6./ Klubový katalóg

Diskutovalo sa o potrebe a forme klubového fotokatalógu. Ing .Hričan vyzval členov SFK, aby podľa možnosti oslovili možných dodávateľov na vypracovanie ponuky.

7./ www stránka SFK          

Ing. Belovežčík podal informáciu o fungovaní stránky a prakticky ukázal, ako aktívne vkladali do profilov členov fotky, alebo text profilu. Bolo dohodnuté, že o ostatné časti sa bude starať iba Ing. Belovežčík, ktorý vyzval členov SFK, aby mu aktuality posielali emailom. Ing. Hričan pochválil Ing. Belovežčíka za príkladnú starostlivosť o stránku SFK.

 

8./ Prijatie nového člena    

Na základe ústnej žiadosti bol za člena SFK prijatý Jakub Hutňan.

9./ Termín ďalšieho stretnutia

     Najbližšie stretnutie s témou AMFO 2012 sa uskutoční 28.3.2012.

 

 

V Stropkove 23.2.2012

                                                                                            Zapísal: Ing. Anton Hričan