Zápis č. 8/2012

Zápis č. 8/2012

zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 28.3.2012 na OŠK

 

Prítomní: Ivanko, Mgr. Kubička, Potoma, Ing. Belovežčík, Pavúková, Kanalošová, Hutňan, Ing. Hnatko, Soóš, Ing. Andrejko, Ing. Hričan               

Program a jeho prejednanie:

1./ Otvorenie

V rámci otvorenia privítal Ing. Hričan Ing. Hnatka a Potomu, ktorí prejavili záujem o členstvo v SFK.

2./ Predstavenie foto na AMFO 2012                                   

Prítomní postupne predstavili svoje foto, ktoré prihlásia na výstavu. Zo strany ostatných členov SFK boli vyjadrené názory na obsahovú a technickú stránku foto, čo malo za cieľ uľahčiť výber na AMFO 2012.                            

3./ Výstava Jozefa Liptáka v Bardejovských kúpeľoch    

Na základe pozvánky BARDAF sa chceme zúčastniť vernisáže výstavy aktov dňa 30.3.2012. Záujemcovia sa mali prihlásiť e-mailom Ing. Hričanovi.

 

4./ Školenie fotografov                            

V. Ivanko hovoril o školení fotografov na strednej súkromnej škole filmovej v Košiciach, kde sú prihlásení Ing. Hričan a V. Ivanko.

5./ Prijatie nových členov                                          

Na základe ústnej žiadosti boli za členov SFK prijatí Ing. Jaroslav Hnatko a Kristián Potoma.

 

  

6./ Termíny konania stretnutí SFK                                   

Na základe pripomienky V. Ivanka bolo dohodnuté, že okrem oficiálnych stretnutí vždy v poslednú stredu v mesiaci sa uskutoční neoficiálne stretnutie uprostred mesiaca.

7./ Termíny ďalších stretnutí

Dňa 13.4.2012 – vernisáž AMFO 2012 v spoločenskej sále OŠK-Osveta

     Dňa 25.4.2012 – riadne mesačné stretnutie.

 

 

 

V Stropkove 11.4.2012

                                                                                             Zapísal: Ing. Anton Hričan