Zápis č. 9/2012 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 4.5.2012 na OŠK

Prítomní: Ivanko, Potoma, Ing. Belovežčík, Bujdoš, Ing. Hričan, Bc. Manduľa                  

Program a jeho prejednanie:

1./ Otvorenie

V rámci otvorenia privítal Ing. Hričan prítomných a navrhol program stretnutia.  

2./ Rozbor fotografii z AMFO 2012                                      

Zúčastnení členovia fotoklubu si spoločne prehliadli všetky fotografie a Ing. Hričan a Ing. Belovežčík komentovali silné i slabšie stránky jednotlivých fotografii. Spoločne sme vyslovili presvedčenie, že kolekcia fotografii predložených na krajskú výstavu AMFO 2012 má šancu na úspech.

3./ Interfotoplener Liptov                              

Ing. Hričan podal informáciu o Interfotopleneri Liptov 2012, ktorý pravidelne organizuje fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku. Premietnuté boli fotografie z minuloročného pleneru, kde boli vybranými fotografiami prezentovaní účastníci pleneru.

  

4./  Fotoplener Ukrajina – poloviny 2012             

Fotoklub BARDAF nám poskytol možnosť účasti na ich internom fotoplenei, ktorý sa uskutoční v dňoch 4.-6.5.2012. Záujemca sa mal prihlásiť na stránku BARDAF.

5./ Medzinárodná súťaž a výstava „Šport a pohyb“                     

Na základe informácie od predsedu BARDAF bude BARDAF Bardejov organizovať uvedenú výstavu, čo dáva možnosť prezentácie aj pre členov nášho fotoklubu.      

6./  Termín následného stretnutia                                      

Riadne stretnutie sa uskutoční 27.6.2012.

 

 

V Stropkove 21.5.2012

                                                                                             Zapísal: Ing. Anton Hričan