Zápis č. 11 /2012

Zápis č. 11/2012 

zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 13.09.2012 na OŠK

 

Prítomní : Ivanko, Mgr. Kubička, Bujdoš, Soóš, Bc. Manduľa, Ing. Belovečšík, Ivanko, Blanárová, Varga, hostia z BARDAF: Ing. Graund FIAP, Gutek FIAP, Ing. Baňas, Volg.

 

Program a jeho prejednanie :

1. / Otvorenie

V rámci otvorenia sa zúčastnení členova dohodli na programe stretnutia, ktorý v pozvánke navrhol Ing. Hričan.

2. / Výstavu fotoklubu ROVNÉ- Ukrajina

Ing. Hričan premietol fotografie fotoklubu Rovné, upútali fotografie krajiny, portréty a zátišia.

3. / Výstava fotografií L. Schmida, predsedu ZSF „Živly zeme“

Bola premietnutá reportáž z vernisáže výstavy a výstavné fotografie autora p. Ivanko informoval o perfektnom semináre k výstave, kde L. Schmida hovoril o procese tvorby fotografii z Liptova a Tatier.

4. / Rozbor a návrhy úprav foto členov SFK.

V priebehu skoro dvoch hodín. členovia Bardaf i SFK si prezreli fotografie p. Ivanka, p. Bujdoša, Ing. Beloveščíka, Ing. Hričana a navrhli úpravy na nich konečný vzhľad. Je veľká škoda, že sa tohto stretnutia nezúčastnili najmä mladší členovia SFK a nevyužili možnosť konzultácii s najúspešnejšími členmi Bardaf.

5. / Príprava klubovej výstavy na KOS Prešov

Bolo dohodnuté, že členovia fotoklubu predložia do 4.10.2012 fotografie na výstavu.

6. / Odovzdávanie členského preukazu SFK.

Členský preukaz si prevzal M. Bujdoš. 

7. / Noví členovia

O členstvo v SFK prejavili záujem C. Blanárová a V. Varga. Prítomní členovia ich členstvo odsúhlasili.

8. / Fotosúťaže

-          Šport, pohyb, dynamika – usporiadateľ BARDAF, uzávierka 1.10.2012, viacej na www.bardaf.sk.

-          Fotosúťaž SMT – upozorňujeme mladých tvorcov, že na adrese www.fotosutazsmt.sk sú info o súťaži/          v prilohe su v slovenskej mutacii/  a uzávierka súťaže je 30.9.2012.

9. / Fotokniha o Stropkove

      Ved. OŠK Mgr. Kubička informoval, že mesto Stropkov chce vydať publikáciu fotografií o Stropkove a jeho okolí a vyzval členov fotoklubu na spoluprácu a možnosť prezentácie pri jej tvorbe.

10. / Termín najbližšieho stretnutia

Najbližšie stretnutie sa uskutoční štvrtok, dňa 4.10.2012.

V Stropkove dňa 14.09.2012                                           Zapísal : Ing. Anton Hričan