Zápis č. 2/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 30. 9. 2011 na OŠK

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Manduľa, Ing. Belovežčík, Ing. Hričan, Babjar
Ospravedlnení: Černiga, Ing. P. Andrejko


Program a jeho prejednanie:

1./ Otvorenie
Ing. Hričan privítal prítomných a predniesol program stretnutia,  podľa ktorého sa stretnutie ďalej riadilo.

2./ Výmena fotografií v informačnom stredisku
p. Ivanko informoval, že vznikla potreba výmeny fotografii z dôvodu ich neaktuálnosti. Bolo dohodnuté, že členovia klubu pripravia na nasledujúce stretnutie aspoň po 2-3 fotografie s tematikou mesta a blízkeho okolia. Na stretnutí sa vyberú najvhodnejšie a dajú sa zväčšiť.

3./ Stretnutie fotografov v Roztokach 29. 8. 2011
Ing. Hričan a p. Ivanko informovali o stretnutí fotoamatérov z okresov Stropkov, Svidník a Stará Ľubovňa v Roztokoch. Z fotografií, ktoré na stretnutí vznikli je na POS vo Svidníku inštalovaná výstava. Za náš fotoklub sa zúčastnili Ing. Hričan, Ivanko, Bujdoš a Ing. Andrejko. Po ukončení bude výstava prenesená do Stropkova.

4./ Príprava klubovej výstavy za rok 2011
Členovia klubu sa dohodli, že klubová výstava sa uskutoční na prelome rokov 2011-12 podľa priestorových možností OŠK.

5./ Zakladacia listina fotoklubu
Boli prejednané pripomienky, ktoré do listiny zapracuje p. Bujdoš.

6./ Voľba výboru klubu
Za členov výboru boli schválení:
- predseda: Ing. Anton Hričan
- hovorca a správa www stránky: Ing. Andrej Belovežčík
- hospodár: Vladimír Ivanko

7./ Termín ďalšieho stretnutia
Za schôdzkový deň bol schválený posledný štvrtok v mesiaci. Tento mesiac to bude 27.10.2011 o 16.00 hod.

V Stropkove 3.10.2011

                                                                                                 Zapísal: Ing. Anton Hričan

Rozdeľovník: Mgr. Kubička
                                Bujdoš
                                Ivanko
                       Mgr. Manduľa
                       Ing. Belovežčík
                               Babiar
                       Ing. Hričan
                               Černiga
                       Ing. P. Andrejko