História stropkovského fotoklubu

Základajúci členovia "Stropkovského klubu fotografov". Na fotografii chýba Kristián Babjar.História fotografických výstav sa v Stropkove začala písať v roku 1975, kedy skupina miestnych fotoamatérov, prevažne zamestnancov Tesly, organizovala v spolupráci s osvetovou besedou prvú mestskú výstavu fotografii. Pre tento účel dal vtedajší riaditeľ OB Daniel Soóš zhotoviť výstavné panely podľa návrhu Ing. Antona Hričana. Názov výstavy bol AMA a zúčastnili sa jej J. Bednárik, J. Černiga, Ing. D. Čintala, Jozef Jurčišin, Tomáš Manduľa, Ing. Anton Hričan ... Fotografické výstavy sa potom v Stropkove organizovali až do r. 1986. V Tesle vznikol pri ZV ROH fotokrúžok, ktorý v rokoch 1982-85 absolvoval 4 ročníky teslackého mapového okruhu. V rámci TMO sa tak mali možnosť oboznámiť s prácami fotokrúžkov v Teslach Blatná, Č. Budějovice, Praha, Rožnov, Lanškroun, Bratislava, Orava a Liptovský Hrádok. Na práci krúžku sa zúčastňovali J. Černiga, Ing. J. Dupej, Ing. Bujňaček, T. Manduľa, Ing. F. Glinský a Ing. A. Hričan. Okrem toho sa práce fotoamatérov zúčastňovali na okresných a krajských kolách AMFO. Sporadicky sa podarilo umiestniť niektoré práce aj na celoslovenskej výstave AMFO napr. fotografia „Osudný kľúč“ od Ing. A. Hričana.

V rokoch 1980-83 sa J. Černiga a Ing. A. Hričan zúčastnili diaľkového školenia fotografie organizového NOC Bratislava v KaSS Humenné. Lektormi boli Mgr. Harčiarik, R. Spielmann a L. Noel, teoretik a lektor, medzinárodne uznávaná osobnosť fotografie. V jesení 1985 bola zorganizovaná výstava členov na SOU elektrotechnickom, ktorá bola zároveň spojená s výstavou prác študentov školy.

Po roku 1986 bola činnosť fotamatérov i organizátora mestských výstav v útlme až na autorské výstavy Ing. A. Hričana v Stropkove v roku 1991 a 2000, vo Svidníku v roku 1992 a v roku 1994 v Bardejove.  
Činnosť fotoamatérov v meste bola obnovená v roku 2010, kedy bola zorganizovaná prvá výstava fotografii v okrese Stropkov. Na výstavu bolo prijatých 77 prác od 10 autorov. Predsedom poroty bol Mgr. Harčarik. Na krajskej výstave v Starej Ľubovni boli vystavené práce Ing. Belovežčíka, Ing. A. Hričana a V. Ivanka. Kristián Babiar v kategórii farebných fotografii autorov do 16 rokov bol ocenený druhou cenou. Následne do celoslovenskej výstavy AMFO v Banskej Bystrici dostali práce K. Babiara a  Ing. A. Hričana. Je potešiteľné, že skupinu starších skúsených autorov doplnili noví autori ako Kamil Soóš, Kristián Babiar, Renáta Kasardová, Jakub Čuba a Jozef Olčák. Ing. Belovežčík sa samostatne zúčastnil okresných výstav vo Svidníku v roku 2009, kde získal ocenenie za fotku „Čiara života“. Táto fotografia bola vystavená aj na krajskej AMFO 2009 a na celoslovenskej v Banskej Bystrici. V roku 2010 získala jeho fotografia „Svetlo“ druhé miesto na krajskej výstave AMFO.
Na okresnej výstave v roku 2011 sa v Stropkove predstavilo 21 autorov v kategórii nad 21 rokov, 6  autori  v kategórii 6-21 rokov a 3 autori v kategórii do 16 rokov. Týchto 30 autorov prihlásilo spolu 173 fotografii. Ocenenia si odniesli 16 autori. Cenu poroty získal Michal Šichula za kolekciu troch fotografii. Ocenené boli ďalej práce v kategórii A - V. Ivanka, E. Lozáka, M. Bujdoša, J. Šeršeňa, Ing. Hričana, Ing. Kertisa, R. Presaloviča, Ing. Hnatka, Ing. Belovežčíka. V kategórii B – K. Babjar, M. Kanalošová, V. Novický. V kategórii C – D. Pavuková, M. Reiter, S. Smolko.
Na krajskej výstave v Starej Ľubovni boli vystavené práce Ing. Belovežčíka, Vl. Ivanka, K. Babjara. Posledne menovaný získal za kolekciu čiernobielych fotografii čestné uznanie. Toto umiestnenie zopakoval aj na celoslovenskej AMFO 2011 v Humennom. Na výstave bola prezentovaná aj fotografia V. Ivanka „Naš Jančo“ . Ing. Hričan sa na jeseň zúčastnil fotoworkschopu v Kranji – Chorvátsko. Akciu organizoval v spolupráci s cestovnou kanceláriou portál EPHOTO a lektorom bol K. Srnec – šéfredaktor. K. Babjar sa zúčastnil workshopu pri AMFO 2011 v Humennom.
Dňa 10.6.2011 sa zišli na OŠK v Stropkove na ustanovujúcej schôdzke stropkovského klubu fotografov: Ing. Belovežčík, V. Ivanko, M. Bujdoš, D. Pavúková, Ing. A. Hričan, Bc. Manduľa, Babjar, Mgr. Kubička. Ospravedlnení boli J. Černiga, J. Šeršeň a K. Soóš. Na návrh V. Ivanka bolo zadané M. Bujdošovi vypracovať zakladaciu listinu pod názvom „Stropkovský klub fotografov“ (ďalej SKF). Na prelome rokov 2009-10 zorganizoval Ing. Hričan autorskú výstavu „Písané svetlom“, ktorá bola reprizovaná v roku 2011 vo Svidníku a v Tesle Stropkov. Ako prvá akcia stropkovského fotoklubu bola v rámci kultúrnej časti stropkovského jarmoku 4.8.2011 otvorená autorská výstava Ing. Belovežčíka pod názvom  „Uhol pohľadu“. V auguste sa časť členov fotoklubu zúčastnila v Roztokoch tvorivej dielne za účasti fotografov zo Svidníka. Následne bola z tam vytvorených fotografii zorganizovaná výstava vo Svidníku a Stropkove.
Príležitosťou ako prostredníctvom fotografie vyjadriť svoj názor na životné prostredie, ktoré nás obklopuje bola aj fotografická súťaž „Ekológia v objektíve“. Jej vyhlasovateľom bola spoločnosť BAYER, a.s. a jej cieľom je neustále upriamovať pozornosť na nevyhnutnú súčasť našej existencie – prírodu. Tieto slová sme si mohli prečítať na úvod k fotografickej súťaže, ktorá vo svojom 6. ročníku si za hlavnú tému zvolila život v lese. Súťaž bola organizovaná tak, že prihlasovanie fotiek do súťaže i hlasovanie prebiehalo cestou internetu a druhé hodnotenie vykoná 8 členná porota, kde okrem známych fotografov a zástupcu fy BAYER je aj speváčka a fotografka Misha a moderátorka Janka Hospodárová. Z najlepších fotografii bude urobená putovná výstava.
Je potešiteľné, že tohto ročníka súťaže sa zo stropkovského  fotoklubu úspešne zúčastnili 4 členovia. Víťazom internetového hlasovania sa stala fotografia Ing. Belovežčíka „Láska je láska“. Na treťom mieste sa umiestnila fotka Jožka Šeršeňa „Šidielko väčšie ...“ a na štvrtom fotka Vlada Ivanka „Princíp života“. Do prvej 30-ky sa ešte umiestnila aj fotka Bc. Tomáša Manduľu a fotografie ďalších stropkovčanov ako Moniky Zozuľákovej, Tinky Kanalošovej, Juraja Čurillu a Viliama Novického z Turan nad Ondavou..
Na webovej stránke sa môžeme dozvedieť, že do súťaže bolo prihlásených 5 243 fotiek v termíne od 1. augusta do 15. novembra 2011.
V januári sa dozvieme aj poradie stanovené odbornou porotou na čele s prof. Milotou Horánkovou, ktorá pôsobí na VŠVU. Veríme, že aj toto kolo sa skončí úspešne pre našich zástupcov.

V závere roka 2011 môžeme konštatovať, že najúspešnejší za doterajšie obdobie činnosti klubu, resp. od roku 2009 sú Ing. Belovežčík u dospelých a K. Babjar u juniorov.   


V Stropkove, 15.12.2011                       

                                                                                                     Ing. Anton Hričan