Zápis z ustanovujúcej schôdze Fotoklubu Stropkov konanej dňa 10.6.2011 v bábkovej sále OŠaK

Zápis
z ustanovujúcej  schôdze Fotoklubu Stropkov konanej dňa 10.6.2011 v bábkovej sále OŠaK

Prítomní: Ing. Andrej Belovežčík, Vladimír Ivanko, Michal Bujdoš, Tomáš Manduľa, Dominika Pavúková, Ing. Anton Hričan, Mgr. Tibor Kubička
Ospravedlnení: Černiga, Soóš, Šeršeň


Program: 1./ Otvorenie
                Mgr. Kubička privítal prítomných a dal slovo Ing. Hričanovi a Ing. Belovežčíkov, aby uviedli  základné informácie o vznikajúcom klube.
      2./ Predmet činnosti klubu
      Ing. Hričan podal nasledujúce informácie o predmete činnosti klubu
a)    schôdzky členov a priaznivcov klubu sa budú konať 1x mesačne v bábkovej sále OŠaK a to v piatok o 16.00 hod.
b)    činnosť klubu bude zameraná na:
- prípravu okresnej výstavy fotografii AMFO 2012
- organizáciu autorských výstav členov klubu (najbližšie by sa mala v mestskom múzeu uskutočniť výstava fotografii zakladajúceho člena klubu Ing. Andreja Belovežčíka)
- dokumentovanie života občanov mesta v oblasti športu, kultúry, pri práci i oddychu
- práca s mládežou v kategórii do 16 rokov a do 21 rokov, najmä formou krúžkovej činnosti na miestnom Gymnáziu v zmysle pripomienky Ing. Belovežčíka,
- technické záležitosti pri fotografovaní, spracovaní a tlačení fotografii. Práca s kompaktom, zrkadlovkou, programy na úpravu fotografii, grafika a text vo fotografii,
- návšteva fotografických výstav a ich rozbory,
- zriadenie a vedenie www .stránky klubu si zobral na starosť Ing. Belovežčík.
    3./ AMFO 2011 v Starej Ľubovni 
p. Ivanko rozprával o úrovni prác, ktoré boli ocenené a vystavené na krajskej výstave. Na najbližšej schôdzke budú všetky fotky prezreté pomocou projektora.
Ing. Hričan hovoril o nadviazaní kontaktov s fotoklubom BARDAF z Bardejova.
4./ Rôzne
  Ing. Belovežčík navrhol, aby do plánu činnosti bola zahrnutá prednáška renomovaného fotografa účasť, ktorého by zabezpečil OŠaK.
p. Ivanko navrhol, aby bola spracovaná zakladacia listina fotoklubu a jej formu aby navrhol p. Bujdoš.
5./ Záver
Najbližší termín schôdze sa uskutoční koncom septembra 2011.
V Stropkove, 20.6.2011


Zapísal: Ing. Hričan


Rozdelené: podľa rozdeľovníka