Zápis č. 3/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 27.10.2011 na OŠK

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Babjar , Ing. Andrejko, Soóš, Pavúková
Ospravedlnení: Černiga, Ing. Belovežčík 


Program a jeho prejednanie:

1./ Otvorenie
Ing. Hričan privítal prítomných a predniesol program stretnutia,  podľa ktorého sa stretnutie ďalej riadilo.

2./ Dotazník člena fotoklubu                    
Ing. Hričan predložil návrh dotazníka člena fotoklubu. Bc. Manduľa navrhol, aby v dotazníku bola zmienka o nábore nových členov.

3./ Výstava Slovak foto v Bratislave 21.-22.10.2011 
Ing. Hričan informoval o priebehu výstavy, o zúčastnených firmách a odborných prednáškach na tému:
- výber zrkadlovky
- fotenie svadieb
- športový fotograf F1
- nový typ fotoaparátov NIKON 1
- fotenie portrétu.

4./ Fotografie na propagáciu mesta 
Bolo dohodnuté, že autori fotografií ich predložia na USB kľúči  Mgr. Kubičkovi na stiahnutie do 15.11.2011.

5./ Rôzne
p. Soóš upozornil na záludností spojené s umiestňovaním autorských fotografií na komunikačné siete. Členovia klubu sa navzájom informovali o programoch používaných pri postprocese úpravy fotografií .Bc. Manduľa navrhol, aby v štatúte fotoklubu sa vychádzalo z obdobia 70-tych rokov.

6./ Termín ďalšieho stretnutia
Najbližšie stretnutie sa uskutoční štvrtok 24.11.2011.

V Stropkove 27.10.2011

                                                                                                 Zapísal: Ing. Anton Hričan

Rozdeľovník: Mgr. Kubička
                                Bujdoš
                                Ivanko
                          Bc. Manduľa
                       Ing. Belovežčík
                               Babiar
                       Ing. Hričan
                               Černiga
                       Ing. P. Andrejko   DOTAZNÍK
ČLENA STROPKOVSKÉHO FOTOKLUBU
PRI OŠK V STROPKOVE

      V snahe skvalitniť prácu amatérskych fotografov v Stropkove, vznikol z iniciatívy niekoľkých z nich stropkovský klub fotografov (SKF). Aby sa mohla efektívne rozvíjať činnosť klubu, navrhli sme tento dotazník, pomocou ktorého chceme zistiť, s akou členskou základňou máme počítať. Dotazník by mal tiež určiť obsah pravidelných mesačných stretnutí.
      Prosíme Vás, vyplňte tento dotazník a vráťte ho na adresu: Mgr. Tibor Kubička – OŠK. Kto dotazník nevráti, nebude o ďalšej činnosti klubu informovaný.
Dotazníkové otázky:
1./ Chceš sa stať riadnym členom SKF?
- áno
- nie
2./ Budeš sa zúčastňovať stretnutí SFK?
    - áno
    - nie
3./ Vyhovuje Ti ako termín stretnutí členov SKF posledný štvrtok v bežnom mesiaci:?
    - áno
    - nie                    navrhujem .........................
4./ Vyhovuje Ti doterajší spôsob doručovania informácií cestou internetu?
- áno
- nie                    navrhujem .......................... 
5./ Do programu stretnutí členov SKF doporučuješ prednostne zaraďovať nasledovné témy:
    a) informácia o fotografickom dianí v klube za uplynulý mesiac
    b) informácie o pripravovaných akciách na nasledujúce obdobie
    c) informácie o novinkách v oblasti fotografickej techniky a postprocesoch pre úpravu fotografií
    d) školenia s problematikou fotografovania a úpravy fotografií
    e) iné témy podľa návrhu členov, napríklad: ......................................................................................V Stropkove: ...............................                                  Vyplnil:   ........................................................
                                                                                                                  meno a priezvisko
                             

Poznámka:
- Riadny člen by mal chodiť na všetky stretnutia, prispievať fotky na www.stránku klubu, zúčastňovať sa okresnej súťaže AMFO a klubových výstav v Stropkove alebo mimo mesta.


Upozornenie:  Ak poznáš vo svojom okolí záujemcu o členstvo vo fotoklube, daj mu k dispozícii na vyplnenie kópiu dotazníka.