Zápis č. 4/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 24.11.2011 na OŠK

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Babjar, Ing. Andrejko, Pavúková, Kanalošová
Ospravedlnení: Černiga, Ing. Belovežčík, Soóš, Šeršeň

Program a jeho prejedanie:
1. Otvorenie
Ing. Hričan privítal prítomných a predniesol program stretnutia, podľa ktorého sa stretnutie ďalej riadilo.
2. Dotazník člena stropkovského fotoklubu vyplnili
Ing. Andrejko, Ing. Belovežčík, Bujdoš, Babjar, Kanalošová, Pavúková, Ivanko, Ing. Hričan, Soóš, Vrablík, Bc. Manduľa.
3. Obmena fotografií na mestskom informačnom stredisku
č. 3 - cerkev a zvonica, pohľad z východu - Ing. Hričan
č. 4 - rímskokatolícky kostol, nočný záber  - Babjar
č. 10 - nočný Stropkov, pohľad zo Ščobu - Ing. Belovežčík
č. 13 - židovský cintorín v Tisinci - Bc. Manduľa
č. 15 - kukuričné pole - fotoklub
č. 5 - pravoslávna cerkev - fotoklub
č. 6 - pravoslávna cerkev - fotoklub
Fotografie je potrebné predložiť 22.12.2011 na USB kľúči na stretnutí členov.
4. Informácia o celoslovenskej AMFO 2011 v Humennom
Informáciu dokumentovanú fotografiami z výstavy predniesol Ing. Hričan, p. Ivanko a p. Babjar.
5. Informácia o internetovei súťaži ekológia v objektíve
p. Ivanko informoval, že naši členovia sa umiestnili takto:
1. Ing. Belovežčík, 3. Seršeň, 6. Ivanko


Oceneným blahoželáme a želáme im veľa chuti a elánu do ďalšej práce.
6. Informácia o výročnej výstave fotoklubu Nova Košice
Informáciu sprevádzanú fotkami podal Ing. Hričan.
Klubová výstava január 2012
Fotoklub usporiada prvú členskú výstavu starších fotografií, ktoré členovia predložia na stretnutí 22.12.2011.
8. Výstava fotografií stropkovských a svidníckvch fotografov
p. Ivanko informoval o výstave, ktorá po predstavení vo Svidníku je inštalovaná na OŠK Stropkov.
Termín ďalšieho stretnutia
Najbližšie stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 22.12.2011.
10. Upozornenie - do 6.12.2011 je akcia na foto 30x45 V Stropkove 29.11.2011
Zapísal: Ing. Anton Hričan
Rozdeľovník:

Mgr. Kubička      Čemiga
Bujdoš              Ing. P. Andrejko
Ivanko              Pavúková
Bc. Manduľa       Kanalošová
Ing. Belovežčík   Vrablík
Babiar               Seršeň
Ing. Hričan        Soóš